เมษายน

ไฟล์ต่างๆ: 
AttachmentSize
PDF icon ตารางเปรียบเทียบจำนวนกรมธรรม์ของธุรกิจประกันวินาศภัย49.49 KB
PDF icon ตารางเปรียบเทียบจำนวนเงินเอาประกันภัยของธุรกิจประกันวินาศภัย49.65 KB
PDF icon ตารางเปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันวินาศภัย49.64 KB
PDF icon ตารางเปรียบเทียบค่าสินไหมทดแทน (จ่ายจากการรับประกันภัยโดยตรง) ของธุรกิจประกันวินาศภัย49.58 KB
PDF icon ตารางอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนของธุรกิจประกันวินาศภัย48.69 KB
PDF icon เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยของธุรกิจประกันวินาศภัย106.52 KB
PDF icon เปรียบเทียบค่าสินไหมทดแทนของธุรกิจประกันวินาศภัย104.11 KB
PDF icon เปรียบเทียบค่าจ้างและค่าบำเหน็จของธุรกิจประกันวินาศภัย84.33 KB
PDF icon เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนของธุรกิจ84.9 KB
PDF icon เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่นและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของธุรกิจประกันวินาศภัย102.93 KB
PDF icon เปรียบเทียบงบกำไรขาดทุนของธุรกิจประกันวินาศภัย102.45 KB
PDF icon เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของธุรกิจประกันวินาศภัย70.9 KB
PDF icon เปรียบเทียบรายได้สุทธิจากการลงทุนของธุรกิจประกันวินาศภัย89.83 KB
PDF icon เปรียบเทียบอัตราส่วนการลงทุนของการประกันวินาศภัย (ราคาประเมิน)104.88 KB
PDF icon เปรียบเทียบงบดุลของธุรกิจประกันวินาศภัย (ราคาประเมิน)158.13 KB
สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่: 
Wednesday, April 30, 2557