< >
<
>
สำนักงาน คปภ. จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2565 พร้อมมอบนโยบายเร่งด่วนของปี 2565
 
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 ดร. สุทธิพล  ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 10 รูป และพิธีไหว้ศาลพระนารายณ์ ศาลเจ้าแม่ตะเคียน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2565 เพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญ และกำลังใจ โดยมีผู้บริหารระดับสูง พนักงานและลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคารสำนักงาน คปภ.   
ในโอกาสนี้ เลขาธิการ คปภ. ได้อวยพรปีใหม่ พร้อมมอบนโยบายให้กับพนักงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผ่านระบบ Microsoft Teams ในตอนหนึ่งว่า ในปี 2565 ถือเป็นอีกปีหนึ่งที่มีความท้าทายต่อการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย รวมถึงการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรมในการใช้บริการระบบประกันภัยเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในมิติต่างๆ ดังนั้นสำนักงาน คปภ. จึงต้องยึดมั่นในหลักการ ความถูกต้อง และความเป็นธรรม ตลอดจนต้องช่วยเร่งกอบกู้ภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นแก่ระบบประกันภัยของไทย 
 
สำหรับภารกิจที่ต้องทำอย่างเร่งด่วนให้ประสบผลเป็นรูปธรรมนับจากนี้ คือ 1. เร่งกำหนดมาตรการเพื่อช่วยเยียวยาธุรกิจประกันภัยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ตลอดจนฟื้นฟูความเชื่อมั่นแก่ระบบประกันภัย 2. ขับเคลื่อนโครงการ SMART OIC ให้สำเร็จโดยเร็ว และ 3. วางระบบไอที เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงาน คปภ. ทั้งระบบ 
นอกจากนี้ เลขาธิการ คปภ. ได้อวยพรและแสดงความห่วงใย โดยให้พนักงานทุกคน มีสุขภาพที่แข็งแรงและปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 พร้อมให้มีการประสานงานเพื่อให้พนักงานของสำนักงาน คปภ. ทุกคนได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อ COVID-19
............................................................................................