การดำเนินการกรณีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ได้ดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อการให้บริการประชาชน ดังนี้

1. กำชับพนักงานและผู้ปฏิบัติงานในสังกัดให้ปฏิบัติตามมาตรการส่วนบุคคล โดยการสวมหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างทางสังคม และล้างมืออย่างเคร่งครัดในทุกกิจกรรม ส่วนบุคคลที่เคยเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงหรือมีกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการได้รับเชื้อดังกล่าว ให้พนักงานและลูกจ้างปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด คือ ระดับ 1 ถ้าติดเชื้อ ให้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือโรงพยาบาลสนามทันที ระดับ 2 กลุ่มเสี่ยง (สีส้ม) ให้รีบพบแพทย์เพื่อขอรับการตรวจคัดกรอง และให้กักตัวเพื่อสังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัยเป็นเวลา 14 วัน โดยให้ปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work from Home) และระดับ 3 เฝ้าระวัง (สีเหลือง) ให้สามารถมาปฏิบัติงานได้ตามปกติและคอยสังเกตอาการ รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในสถานที่สาธารณะ และปฏิบัติตามมาตรการในสถานที่ทำงาน

ทั้งนี้ กรณีที่ตรวจพบเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้รีบแจ้งผู้บังคับบัญชาหรือศูนย์อำนวยการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงาน คปภ. (ศูนย์อำนวยการฯ) โดยศูนย์อำนวยการฯ จะทำหน้าที่กำหนดนโยบายและมาตรการในการดำเนินการต่าง ๆ ของสำนักงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงกำกับ ติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง และให้ความช่วยเหลือกรณีพนักงานและลูกจ้างติดเชื้อ หรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยง ให้ได้รับการดูแลและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์         และมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

2. ลดจำนวนพนักงานผู้ปฏิบัติงาน โดยให้พนักงานส่วนใหญ่ปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work from Home) ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2 และแนวปฏิบัติสำหรับให้พนักงานปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work from Home)

3. กำหนดให้การประชุม สัมมนาดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ และหลีกเลี่ยงการร่วมกิจกรรมหรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง แนวทางในการจัดประชุม/สัมมนา หรือกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียง ตามมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

4. การให้บริการประชาชนด้านต่าง ๆ ให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์เป็นหลักและดำเนินการ ดังนี้

   4.1 การรับและพิจารณาข้อร้องเรียน การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นพนักงานเจ้าหน้าที่ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยผู้ชำนาญการ และการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ ดำเนินการตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยการพิจารณาข้อร้องเรียนและดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย พ.ศ. 2552 ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย พ.ศ. 2559 และระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี โดยให้ปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับและพิจารณาข้อร้องเรียน การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยผู้ชำนาญการ และการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ และแนวปฏิบัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

   4.2 การขอรับและขอต่อใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าประกันภัย ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ในประกาศสำนักงาน คปภ. เรื่อง การขอรับและการขอต่อใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันภัยและนายหน้าประกันภัยด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ในระหว่างสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 ในส่วนของการจัดสอบตัวแทนและนายหน้าประกันภัยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้งดจัดสอบตั้งแต่วันที่ 16-23 เมษายน 2564 และในเขตพื้นที่ส่วนภูมิภาค ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและประกาศของแต่และจังหวัด โดย อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)

ทั้งนี้ ได้คำนึงการปฏิบัติงานที่มีความยืดหยุ่น สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการประชาชน และผู้มาติดต่อใช้บริการ นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อในบริเวณอาคารที่ทำการสำนักงาน คปภ. และบริเวณที่ให้บริการประชาชนในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา  

สำหรับสำนักงาน คปภ. ภาค (9 ภาค) และสำนักงาน คปภ. จังหวัด (69 จังหวัดทั่วประเทศ) การปฏิบัติและการดำเนินการต่าง ๆ กำหนดให้ปฏิบัติตามประกาศหรือแนวปฏิบัติของสำนักงาน คปภ. รวมถึงข้อกำหนดและข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของแต่ละจังหวัด และมาตรการของทางราชการที่ออกภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึงช่องทางในการให้บริการของสำนักงาน คปภ. ได้ที่ www.oic.or.th หรือสายด่วน คปภ. 1186

                                                                                                                                                                                                                                                                                     16 เมษายน 2564