< >
<
>
คปภ. – ภาคอุตสาหกรรมประกันภัย - นักศึกษา Super วปส. รุ่นที่ 1 ร่วมใจบริจาคเงิน – เครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
  
 
ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ระลอกใหม่ ที่มีการแพร่ระบาดไปตามภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งสำนักงาน คปภ. มีความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เอกชน พนักงาน คปภ. รวมถึงประชาชนในพื้นที่สมุทรสาคร จึงได้บูรณาการความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมประกันภัย ประกอบด้วย สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน และสมาคมการค้าผู้สำรวจภัยไทย รวมทั้งนักศึกษาหลักสูตรสุดยอดผู้นำวิทยาการประกันภัยระดับสูง (Super วปส.) รุ่นที่ 1 ร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเงิน รวมจำนวนทั้งสิ้น 500,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ในจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายอาวุธ วิเชียรฉาย ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร เป็นผู้แทนรับมอบผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ชั้น 2 สำนักงาน คปภ. ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร โดยเงินบริจาคในครั้งนี้จะนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และของใช้ต่าง ๆ ในโรงพยาบาลสนาม หรือศูนย์ห่วงใยคนสาคร ที่มีขนาด 500 เตียง ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยจังหวัดสุมทรสาคร เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 
ที่มีอาการไม่หนักเพื่อไม่ให้ปะปนกับคนภายนอก และลดความเสี่ยงในการสัมผัส โดยเป็นการควบคุมโรคอย่างเป็นระบบ
  
 
เลขาธิการ คปภ. กล่าวด้วยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 สำนักงาน คปภ. และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย มีความห่วงใยประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน จึงได้ส่งมอบความห่วงใยผ่านกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่ 10 บาท นิวนอร์มอลพลัส (ไมโครอินชัวรันส์)  หรือ “กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่ 10 บาท นิวนอร์มอลพลัส” โดยเพิ่มความคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจ่ายเบี้ยประกันภัยเพียง 10 บาท เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง โดยกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่ 10 บาท นิวนอร์มอลพลัส จะให้ความคุ้มครองหลัก ๆ คือ กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ มือ เท้า สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกายและ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จะได้รับความคุ้มครอง 100,000 บาท กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะมือ เท้า สูญเสียสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรม ลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จะได้รับความคุ้มครอง 50,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 14 วันแรก นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย) จะได้รับความคุ้มครองจำนวน 5,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตามจำนวนที่จ่ายจริง โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจ้างพยาบาลพิเศษ อุปกรณ์ค้ำยันต่าง ๆ (ยกเว้นไม้ค้ำยัน) รถเข็นผู้ป่วยอวัยวะเทียมภายนอกร่างกาย ค่ารักษาพยาบาลโดยแพทย์ทางเลือก (Alternative medicine) การฝังเข็ม จะได้รับความคุ้มครอง 5,000 บาท นอกจากนี้ ยังได้รับคุ้มครองเพิ่มเติมสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แบบ “เจอ-จ่าย-จบ” จำนวนเงินเอาประกันภัย 3,000 บาท (เมื่อพ้นกำหนด 14 วัน นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย และไม่คุ้มครองถึงสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย) โดยมีเงื่อนไขการรับประกันภัยที่สำคัญ คือ ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ ถึง 70 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ทำประกันภัย ระยะเวลาเอาประกันภัย 30 วัน โดยเริ่มจำหน่าย ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 - 31 มกราคม 2564
    
 
“สำนักงาน คปภ. มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 และประชาชนที่ต้องเดินทางเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาและทุกสถานที่ ดังนั้น ในขณะเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง จึงไม่ควรประมาท และควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ชุมชนหรือสถานที่ที่มีคนแออัด สวมหน้ากากอนามัยเสมอเมื่อต้องออกไปยังที่สาธารณะ หลีกเลี่ยงสัมผัสสัตว์ ตลาดค้าสัตว์ หรือสินค้าจากสัตว์ ไม่ทานเนื้อสัตว์ที่ไม่ปรุงสุก ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น หมั่นล้างมือให้สะอาด และไม่นำมือมาสัมผัสที่ตา จมูก และปากหากไม่จำเป็น ควรพักผ่อนให้เพียงพอ และหากมีอาการไข้ ระบบทางเดินหายใจมีปัญหา ให้รีบไปพบแพทย์ และที่สำคัญควรทำประกันภัยเพื่อช่วยบริหารความเสี่ยงภัย อาทิ การประกันสุขภาพ ประกันภัยการอุบัติเหตุเดินทาง และประกันชีวิตอื่น ๆ ด้วย เพื่อที่ระบบประกันภัยจะได้เข้ามาช่วยบริหารความเสี่ยงและเยียวยาความสูญเสียต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันภัยสามารถสอบถามได้ที่ สายด่วน คปภ. 1186” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย