< >

นายสรศักดิ์ ทันตสุวรรณ รองเลขาธิการด้านตรวจสอบ สำนักงาน คปภ. ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาทำความเข้าใจให้แก่ภาคธุรกิจและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกันชีวิตและประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อให้ภาคธุรกิจได้ทราบถึงหลักการและเหตุผลของกฎหมายทั้ง 4 ฉบับ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ วันที่ 30 มีนาคม 2558