< >

สำนักงาน คปภ. จัดอบรบและรับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับการทดสอบระบบยื่นขอรับความเห็นชอบอัตราเบี้ยประกันภัย และแบบและข้อความของกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อเป็นช่องทางทางอิเล็คทรอนิกส์ ให้สามารถยื่นได้ทั้งแบบอัตโนมัติและแบบปกติ ณ ห้องประชุม สำนักงาน คปภ. ถนนรัชดาภิเษก เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 58