< >

สำนักงาน คปภ. ร่วมกับ กลต. และ ธปท. ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้กำกับดูแลภาคการเงินไทย ครั้งที่ 1/2558 เพื่อให้ผู้กำกับดูแลภาคการเงินไทย ได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานและพัฒนาการที่สำคัญของธุรกิจภาคการเงินไทย รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดแนวทางกำกับดูแลและการพัฒนาภาคการเงินไทย ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง สำนักงาน คปภ. ถนนรัชดาภิเษก เมื่อวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558