< >

นายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการ คปภ. เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย และพระราชบัญญัติประกันชีวิต ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งมีการประชุมเมื่อ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบใช้มาตรการเข้มงวดในการเปรียบเทียบปรับ กรณีที่บริษัทประกันภัยกระทำการฝ่าฝืนกฎหมายที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงิน จัดสรรเงินสำรองไม่ครบถ้วน จัดสรรสินทรัพย์หนุนหลังไม่เพียงพอ ฝ่าฝืนไม่ส่งงบการเงิน รับประกันภัยรายใหม่ระหว่างที่นายทะเบียน มีคำสั่งห้ามขยายธุรกิจ ฝ่าฝืนคำสั่งหยุดรับประกันภัยเป็นการชั่วคราว การกระทำความผิดในข้อหา หรือฐานความผิดเดียวกันซ้ำหลายครั้ง และกรณีร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ต่อมาภายหลังยอมรับผิด พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ ส่งเรื่องคืนคณะกรรมการเพื่อเปรียบเทียบปรับ
การใช้มาตรการเปรียบเทียบปรับเข้มงวดดังกล่าว โดยความผิดครั้งแรกเปรียบเทียบปรับกึ่งหนึ่งของระวางโทษปรับสูงสุด หากกระทำความผิดซ้ำหลายครั้งเปรียบเทียบปรับสูงสุดของระวางโทษปรับโดย ไม่มีเหตุลดโทษ เช่น กรณีฝ่าฝืนกฎหมายจัดสรรเงินสำรองไม่ครบถ้วน ระวางโทษปรับห้าแสนบาท กระทำความผิดครั้งแรกเปรียบเทียบปรับกึ่งหนึ่งสองแสนห้าหมื่นบาท กรณีกระทำความผิดซ้ำหลายครั้งปรับสูงสุดของระวางโทษปรับในอัตราห้าแสนบาทโดยไม่พิจารณาเหตุลดโทษ ซึ่งเดิมแม้กระทำผิดที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงินหรือกระทำความผิดซ้ำหลายครั้งยังมีการนำเหตุลดโทษมาประกอบพิจารณา
เลขาธิการ คปภ. กล่าวเสริมว่า การเปรียบเทียบปรับดังกล่าวเป็นการกำกับดูแลบริษัทประกันภัย ที่มีพฤติกรรมกระทำการฝ่าฝืนกฎหมายที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงินอย่างเข้มงวด เพื่อให้บริษัทประกันภัย ใช้ความระมัดระวังในการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย อันจะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมประกันภัยโดยรวมต่อไป.