< >

นายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ภาพรวมกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ของธุรกิจประกันภัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวนกรมธรรม์ที่มีผลบังคับทั้งสิ้น 811,704 กรมธรรม์ แยกเป็นของธุรกิจประกันชีวิต 83,342 กรมธรรม์ ธุรกิจประกันวินาศภัย 609,800 กรมธรรม์ และกรมธรรม์ประกันภัย 200 จากบริษัทประกันภัยที่ร่วมโครงการฯ ทั้งหมด 23 บริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 118,562 กรมธรรม์ ทั้งนี้ในส่วนของกรมธรรม์ประกันภัย 200 มีอัตราการขยายตัวจากไตรมาสที่ผ่านมาร้อยละ 27.38 มีเบี้ยประกันภัยรับจำนวน 23.7 ล้านบาท ค่าสินไหมทดแทนจำนวน 6.1 ล้านบาท คาดว่าปี 2558 ภาพรวมกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) จะมียอดกรมธรรม์ทะลุ 1 ล้านฉบับ

สำหรับปี 2558 สำนักงาน คปภ. มีการกำหนดกลยุทธ์เชิงรุกให้การประกันภัยสำหรับรายย่อย หรือไมโครอินชัวรันส์ โดยเฉพาะกรมธรรม์ประกันภัย 200 เข้าถึงประชาชนทั่วประเทศมากที่สุด โดยการเพิ่มช่องทางการจำหน่าย และการพัฒนาการให้บริการหลังการขายโดยให้ช่องทางการจำหน่ายสามารถรับเรื่องเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและสามารถรับค่าสินไหมทดแทนได้จากช่องทางการจำหน่ายที่ได้ยื่นเรื่องเรียกร้องไว้ ที่ผ่านมายอดการจำหน่ายกรมธรรม์ประกันภัย 200 สูงสุด 5 อันดับแรกจะอยู่ในจังหวัดที่มีเศรษฐกิจดี และมีประชากรอยู่อย่างหนาแน่น ได้แก่กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 7.01 เชียงราย ร้อยละ 3.77 เชียงใหม่ ร้อยละ 3.77 อุดรธานี ร้อยละ 3.08 และขอนแก่น ร้อยละ 3.06 ซึ่งสำนักงาน คปภ. ดำเนินการลงพื้นที่ในส่วนภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง โดยการประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดต่างๆ เพื่อขอความร่วมมือในการดึงมวลชนในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจให้ประชาชนตระหนักและเห็นความสำคัญของการประกันภัย โดยจะมุ่งเน้นกรมธรรม์ราคาถูกอย่างประกันภัย 200 เพื่อให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองเป็นการแบ่งเบาภาระความเดือดร้อนของครอบครัวได้

เลขาธิการ คปภ. กล่าวเสริมว่า กรมธรรม์ประกันภัยสำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) เป็นการประกันภัยสำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง ให้ได้รับความคุ้มครองจากระบบประกันภัย โดยเฉพาะ กรมธรรม์ประกันภัย 200 ปัจจุบันอุตสาหกรรมประกันภัยได้มีการพัฒนาการประกันภัยสำหรับรายย่อยประเภทอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) สำหรับรายย่อย การประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัดสำหรับรายย่อย การประกันภัยท่องเที่ยวสุขใจสำหรับรายย่อย การประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา ประเภทสามัญ และการประกันภัยข้าวนาปี เป็นต้น ซึ่งสำนักงาน คปภ. จะดำเนินตามนโยบายเชิงรุกในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัย รวมทั้งการพัฒนาช่องทางการจำหน่ายให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยง่ายที่สุด เพื่อให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองจากระบบประกันภัยเพิ่มมากขึ้น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนประกันภัย 1186 หรือเว็บไซต์ www.oic.or.th