< >
<
>

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมประกันชีวิตไทย และสมาคมสหมิตรการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทย จัด “โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558” เพื่อรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และสร้างความตระหนักให้กับประชาชนในการใช้รถใช้ถนนช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่
นายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการ คปภ. เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือกันระหว่างภาคอุตสาหกรรมประกันภัย เนื่องจากเล็งเห็นความสำคัญด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาล จึงจัดกิจกรรมรณรงค์ขึ้น 2 กิจกรรม ได้แก่ “โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในองค์กรของภาคอุตสาหกรรมประกันภัย” ซึ่งได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือสร้างวัฒนธรรมขับขี่ปลอดภัยภายในองค์กรกับภาคอุตสาหกรรมประกันภัย เพื่อรณรงค์ให้บุคลากรในองค์กรมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนน สร้างมาตรการส่งเสริมให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย และรถยนต์คาดเข็มขัดนิรภัย ทั้งนี้ มีบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 82 บริษัท นอกจากนี้ ภาคอุตสาหกรรมประกันภัยยังได้ร่วมกันจัด “โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558” เพื่อรณรงค์ป้องกันการเกิดและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน และสร้างความตระหนักให้กับประชาชนในการใช้รถใช้ถนนช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ รวมถึงเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการร่วมสร้างวัฒนธรรมการขับขี่ปลอดภัยให้เกิดขึ้นในสังคมไทย โดยกิจกรรมรณรงค์ประกอบด้วย

1. ให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเดินทางฟรี 20 รายการ โดยอู่สมาชิกสมาคมสหมิตรการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1 - 26 ธันวาคม 2557 ณ อู่ซ่อมรถยนต์ที่เข้าร่วมโครงการฯ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยสามารถตรวจสอบรายชื่ออู่ซ่อมรถยนต์ที่เข้าร่วมโครงการได้ที่ www.oic.or.th
2. ให้บริการสภาพตรวจรถจักรยานยนต์ พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และหลอดไฟรถจักรยานยนต์ฟรี โดยบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
3. ให้บริการตรวจสุขภาพทางการเงินโดย บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
4. ให้บริการปรึกษาปัญหาด้านการประกันภัย และเป็นศูนย์กลางฐานข้อมูลด้านการประกันภัย เพื่อให้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลการทำประกันภัยรถที่ได้ทำประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัย ซึ่งในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุบริษัทประกันภัยสามารถเข้าไปให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที โดยสามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ สายด่วนประกันภัย 1186 ทั่วประเทศตลอด 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2557 - วันที่ 4 มกราคม 2558

เลขาธิการ คปภ. กล่าวเสริมว่า ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้ ฝากเตือนผู้ใช้รถในการเดินทางท่องเที่ยวหรือกลับภูมิลำเนาควรตรวจสภาพรถให้พร้อมใช้งาน ขับรถด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตาม กฎจราจร และที่สำคัญควรตรวจสอบการทำประกันภัยรถตาม พ.ร.บ. และวันหมดอายุของการทำประกันภัยรถก่อนออกเดินทาง ทั้งนี้ ขอแนะนำให้ประชาชนซื้อประกันภัย 200 ซึ่งเป็นกรมธรรม์ประกันภัยราคาถูก เบี้ยประกันภัย 200 บาทต่อปี ให้ความคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท หาซื้อได้ง่าย อาทิ บริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการ ตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ไปรษณีย์ไทย รวมถึงร้านสะดวกซื้อ เป็นต้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นโดย ไม่คาดคิด ซึ่งการทำประกันภัยไว้จะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้กับท่านและครอบครัวได้ หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนประกันภัย 1186 หรือ www.oic.or.th