< >
<
>

สำนักงาน คปภ. ร่วมกับ The ASEAN Insurance Training and Research Institute Supervisors (AITRI) เป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนา เรื่อง การประกันภัยต่อสำหรับผู้กำกับดูแลธุรกิจประกันภัย (Reinsurance for Insurance Supervisors) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยร่วมกันแลกเปลี่ยนความเห็นในเรื่องการประกันภัยต่อ โดยมีวิทยากรจาก Toronto Centre เป็นผู้บรรยาย ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้มีตัวแทนจากประเทศที่สนใจเข้าร่วมจำนวน 11 ประเทศ อาทิ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา สปป.ลาว เนปาล ปาปัวนิวกีนี เวียดนาม และไทย เป็นต้น ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 15-19 ธันวาคม 2557