< >

นายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการ คปภ. เข้าร่วมการประชุมประจำปีผู้กำกับดูแลธุรกิจประกันภัยอาเซียนครั้งที่ 17 (The 17th ASEAN Insurance Regulators’ Meeting: the 17th AIRM) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยจากประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในปีหน้า ณ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 2557