< >

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จัดพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister’s Insurance Awards) ประจำปี 2557 เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นแรงจูงใจให้เกิดการพัฒนาการบริหารงานและการให้บริการแก่ประชาชน โดยได้รับเกียรติจากรองนายกรัฐมนตรี (ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ม.ร.ว. ปรีดียาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การประกันภัยเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนรวมถึงเป็นแหล่งระดมเงินทุนที่สำคัญในการพัฒนาตลาดทุนของประเทศ ปัจจุบันธุรกิจประกันภัยมีสินทรัพย์ลงทุนมากกว่า 2 ล้านล้านบาท มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวมทั้งสิ้น 515,300 ล้านบาทและมีสัดส่วนเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ อยู่ที่ร้อยละ 5.67 นับว่าธุรกิจประกันภัยเป็นสถาบันการเงินประเภทหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคม และระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดังนั้น การจัดพิธีมอบรางวัลดังกล่าว จึงถือเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมประกันภัยไทยให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ทั้งด้านความมั่นคงทางการเงิน และคุณภาพการให้บริการรวมไปถึงการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือจ่ายเงินผลประโยชน์ให้กับผู้เอาประกันภัยอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรมรวมถึงการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความโปร่งใส ความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบที่ให้สาธารณชนตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจประกันภัยไทยพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในการแข่งขันกับอุตสาหกรรมประกันภัยจากทุกประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งจะมีการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอชื่นชมผู้ที่ได้รับรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจรประจำปี 2557 และหวังว่าผู้ได้รับรางวัลดังกล่าวจะรักษาคุณภาพการดำเนินการการให้บริการที่ดีเพื่อเป็นแบบอย่างและเป็นกำลังที่เข้มแข็งร่วมกับรัฐบาลต่อไปในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมยกระดับให้อุตสาหกรรมประกันภัยไทยมีมาตรฐานการดำเนินการเป็นที่ยอมรับในสากล

นายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการคปภ.กล่าวเสริมว่า การจัดพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำปี 2557 เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องผู้ประกอบธุรกิจประกันภัย รวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัยที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นในการเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมพัฒนาการประกันภัยของประเทศโดยคณะกรรมการพิจารณาประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักงาน คปภ. และผู้แทนสมาคมด้านอุตสาหกรรมประกันภัยร่วมกันพิจารณาบริษัทประกันภัยที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีสถานะการเงินมั่นคงมีธรรมาภิบาล และดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งในปีนี้เป็นการมอบรางวัลที่เป็นผลงานของปี 2556 มีรางวัลรวมทั้งสิ้น 10 ประเภท จำนวน62 รางวัล อาทิ บริษัทประกันภัยดีเด่น ตัวแทน นายหน้าประกันภัยคุณภาพดีเด่น อาสาสมัครประกันภัยดีเด่น และยุวชนประกันภัยดีเด่น เป็นต้นทั้งนี้ รายชื่อผู้ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ สำนักงาน คปภ. จะประกาศผ่านทาง www.oic.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนประกันภัย 1186