กรมการประกันภัย ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัย จัดเสวนาเรื่อง ทุกชีวิตมั่นใจด้วยประกันภัย พ.ร.บ. ในงานสัปดาห์รวมใจประกันภัย พ.ร.บ. 100% โดยมี ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช อธิบดีกรมการประกันภัย และนายเรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์ ประธานอนุกรรมการประกันภัยยานยนต์ สมาคมประกันวินาศภัย ร่วมเสวนา ซึ่งเนื้อหากล่าวถึงสิทธิประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการเบิกค่าสินไหมทดแทน รวมทั้งการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนให้ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม งานนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2545 นี้ ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ กรุงเทพฯ