กรมการประกันภัยร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยจัดพิธีเปิดงาน “สัปดาห์รวมใจประกันภัย พ.ร.บ. 100%” อย่างเป็นทางการพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อสร้างกระแสการรับรู้และสิทธิประโยชน์ของการประกันภัยตาม พ.ร.บ. พร้อมจัดเสวนาเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนมั่นใจในประกันภัยพ.ร.บ. และจัดพิธีมอบอุกรณ์ช่วยชีวิตให้แก่องค์กรสาธารณภัยสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที ส่วนในภูมิภาคเตรียมจัดกิจกรรมลงพื้นที่ให้ความรู้ประชาชน พร้อมมอบของรางวัลพิเศษให้กับผู้ที่ทำประกันภัย พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ในช่วงเวลาดังกล่าว ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานในพิธีเปิดงาน “สัปดาห์รวมใจประกันภัย พ.ร.บ. 100%” ซึ่งจัดพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 20 ถึง 26 พฤษภาคมนี้ เปิดเผยว่า จากการที่กรมการประกันภัยได้กำหนดมาตรการรณรงค์ให้รถทุกคันเข้าสู่ระบบการประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 มาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงสิทธิประโยชน์ของการทำประกันภัยรถ ตาม พ.ร.บ. และให้รถเข้าสู่ระบบประกันภัยตาม พ.ร.บ. รวมถึงสร้างอาสาสมัครประกันภัยให้มากขึ้น จึงได้จัดงาน “สัปดาห์รวมใจประกันภัย พ.ร.บ. 100%” ขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ สำหรับกิจกรรมในส่วนกลางได้จัดให้มีการเสวนาในห้วข้อที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน เรื่อง “ทุกชีวิตมั่นใจด้วยประกันภัย พ.ร.บ.” โดยจะกล่าวถึงสิทธิประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ ตาม พ.ร.บ.ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 อัตราเบี้ยประกันภัยและการเบิกค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยรถ ตาม พ.ร.บ. อาทิ หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการดำเนินการ การสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนในการได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม เป็นต้น ซึ่งการเสวนาได้จัดให้มีการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ไอทีวี ในเวลา 10.05 - 11.00 น. เพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศมีโอกาสได้รับความรู้เกี่ยวกับประกันภัยมากขึ้นด้วย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ทางกรมประกันภัยและสมาคมประกันวินาศภัย ยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกวิธี จึงได้สนับสนุนมอบอุปกรณ์ช่วยชีวิตให้แก่องค์กรสาธารณภัย 4 หน่วยงานที่ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อประจำไว้ที่รถ สำหรับออกช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประกอบด้วย มูลนิธิร่วมกตัญญู มูลนิธิปอเต็กตึ้ง อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนกรุงเทพมหานคร และ กองบังคับการตำรวจทางหลวง โดยมอบอุปกรณ์ อาทิ เปลตักช้อนผู้ป่วย เปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เฝือกดามคอ ชุด First Aid Kit เฝือกแขน-ขา กรวยสีส้มติดแถบสะท้อนแสง เป็นต้น ซึ่งหวังอย่างยิ่งว่าอุปกรณ์ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ จุดเกิดเหตุได้ เพื่อป้องกันและลดการสูญเสียหรือความเสียหายที่จะตามมาจากอุบัติภัยดังกล่าว สำหรับกิจกรรมในส่วนภูมิภาคที่ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาครัฐและเอกชนในการจัดพิธีเปิดและจัดกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ได้แก่ การจัดนิทรรศการ การจัดอบรมสัมมนา การเดินรณรงค์ให้รถทำประกันภัย พ.ร.บ. ของอาสาสมัครประกันภัย นักเรียน นักศึกษา พนักงานบริษัท ประกันภัยในพื้นที่ และประชาชน ตามถนนสายหลัก นอกจากนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันภัยแต่ละแห่งจะร่วมมือกันลงพื้นที่แจกเอกสารเผยแพร่ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมถึงแนะนำเรื่องการประกันภัย พ.ร.บ. ให้กับประชาชนที่อยู่ห่างไกล ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร กล่าวในตอนท้ายว่า สัปดาห์รวมใจประกันภัย พ.ร.บ. 100% ในปีนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหลาย ๆ ฝ่ายและกิจกรรมที่จัดขึ้นล้วนมีสาระและให้ประโยชน์โดยตรงต่อประชาชน คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสัปดาห์รวมใจประกันภัยพ.ร.บ. 100% นี้ จะส่งผลให้ประชาชนเห็นความสำคัญและเข้าสู่ระบบการประกันภัยตาม พ.ร.บ.มากยิ่งขึ้น