อัตราเบี้ยประกันภัยรถภาคบังคับใหม่ ระบุให้ทุกบริษัทจำหน่ายในอัตราเดียวกันดีเดย์แล้ว ตั้งแต่ 1 เมษายน 2545 เป็นต้นไป โดยรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเหลือ 800 บาท รถปิคอัพส่วนบุคคล 1,100 บาท หวังลดการแข่งขันด้านราคา พร้อมกระตุ้นผู้ประกอบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช อธิบดีกรมการประกันภัย กล่าวว่า อัตรเบี้ยประกันภัยรถภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 กำหนดใหม่เป็นอัตราคงที่ (Fixed Rate) ที่ทุกบริษัทประกันวินาศภัยจะต้องขายในอัตราเดียวกันทั่วประเทศ ไม่สามารถขายต่ำกว่า หรือสูงกว่าอัตราที่กำหนดได้ โดยรถยนต์ส่วนบุคคล 7 ที่นั่ง จากราคาเดิม 920 บาท เป็น 800 บาท และรถบรรทุกส่วนบุคคลไม่เกิน 3 ตัน (ปิกอัพ) จากเดิม 1,150 บาท ลดลงเหลือ 1,100 บาท (ไม่รวมภาษีอากรและภาษีมูลค่าเพิ่ม) เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2545 นี้เป็นต้นไป โดยอัตราเบี้ยประกันภัยคงที่ดังกล่าวจะลดการแข่งขันด้านราคาของบริษัทประกันวินาศภัย พร้อมทั้งกระตุ้นผู้ประกอบการเน้นการแข่งขันด้านการให้บริการอาทิ การจ่ายค่าสินไหมโดยเฉพาะค่าสินไหมเบื้องต้นที่รวดเร็วและเป็นธรรม สิ่งที่กรมการประกันภัย และสมาคมประกันวินาศภัย ต้องดำเนินการต่อเนื่อง คือ การกำหนดมาตรฐานให้ทุกบริษัทเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน และการรณรงค์ให้รถเข้าสู่ระบบการประกันภัยรถภาคบังคับเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีโดยตรง กับประชาชนและผู้ให้ได้รับความคุ้มครองโดยเร็ว และครบถ้วนในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้น โดยขณะนี้กรมฯและสมาคมได้ตั้งคณะทำงานร่วม เพื่อดำเนินนโยบายและมาตรการดำเนินการของกรมฯกับสำนักประกันภัยจังหวัดของทุกจังหวัด จากนั้นในเดือนพฤษภาคมจะเป็นเดือนแห่งการรณรงค์ประกันภัย พ.ศ. 100% ต่อเนื่องทันที