ฯพณฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ ประกันภัย พบประชาชน ซึ่งกรมการประกันภัยร่วมกับภาคเอกชนจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องการประกันภัยและกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงประกันภัย และความสำคัญของประกันภัยเจาะตรงถึงกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มครอบครัว กลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา และกลุ่มคนรุ่นใหม่ ทั้งนี้นิทรรศการดังกล่าวเปิดให้ประชาชนเข้าชมได้ตั้งแต่วันนี้ - 26 มีนาคม 2545 ระหว่างเวลา 11.00 - 20.00 น. ที่ชั้น GF ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต