นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช อธิบดีกรมการประกันภัย เปิดเผยว่า ผลดำเนินการตามนโยบายของกรมการประกันภัยด้านการรับเสี่ยงภัยไว้ในประเทศ ในปี 2544 ที่กำหนดให้บริษัทประกันวินาศภัยรับเสี่ยงภัยไว้เอง หรือเอาประกันภัยต่อในประเทศทั้งหมดทุกราย สำหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย และกรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน หรือกรมธรรม์ประกันภัยใด ๆ ที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับอัคคีภัย ในส่วนที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัย ไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อกรมธรรม์ และประเภทการประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง (สินค้า) สำหรับจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อกรมธรรม์ นั้น ปรากฎว่ามีบริษัทประกันวินาศภัยได้ดำเนินการตามนโยบายโดยรับประกันภัยเป็นจำนวน 2,022,244 ราย มีเบี้ยประกันภัยที่รับเสี่ยงภัยไว้ในประเทศ 8,643 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66.76 ของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง ที่มีจำนวน 12,948 ล้านบาท โดยมีจำนวนราย และเบี้ยประกันภัยที่รับเสี่ยงภัยไว้ในประเทศ เป็นลำดับคือ กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย 1,499,638 ราย จำนวน 5,350 ล้านบาทกรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สินฯ 33,602 ราย จำนวน 1,996 ล้านบาท และ กรมธรรม์ประกันภัย ทางทะเลและการขนส่ง (สินค้า) 488,959 ราย จำนวน 1,297 ล้านบาท นางสาวพจนีย์ ธนวรานิชได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า เบี้ยประกันภัยที่รับเสี่ยงภัยไว้ในประเทศได้เพิ่มขึ้นจากปี 2543 เป็นจำนวน 338 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.08 ทั้ง ๆ ที่คาดไว้เพียง 8,300 ล้านบาท เหตุผลที่ทำให้ประสบผลสำเร็จเกินคาด เนื่องจากในปี 2544 กรมการประกันภัย ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายให้บริษัทประกันวินาศภัยเพิ่มการรับเสี่ยงภัยไว้ในประเทศสำหรับการประกันอัคคีภัย การประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สินฯ และการประกันภัยทาง ทะเลและการขน (สินค้า) นั่นเอง จากผลดังกล่าวนับได้ว่าบรรลุวัตถุประสงค์ในการสงวนเงินตราไว้ในประเทศได้ใน ระดับที่น่าพอใจระดับหนึ่ง และเพื่อให้นโยบายดังกล่าวได้บรรลุวัตถุประสงค์มากยิ่งขึ้น ดังนั้น นับตั้งแต่ 1 มกราคม 2545 เป็นต้นมา กรมการประกันภัยได้กำหนดนโยบายสำหรับการประกันอัคคีภัย และการประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สินฯ ให้ บริษัทประกันวินาศภัยรับเสี่ยงภัยไว้ในประเทศเป็นจำนวนเงินเอาประกันภัยเท่าเดิม คือไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อกรมธรรม์ และเพิ่มเติมสำหรับการประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง (สินค้า) โดยให้รับเสี่ยงภัยไว้ในประเทศเพิ่มขึ้นจากจำนวนเงินเอาประกันภัย ไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อกรมธรรม์ เป็นไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อกรมธรรม์ อีกทั้งได้เพิ่มประเภทการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ซึ่งให้รับเสี่ยงภัยไว้ในประเทศ ไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อกรมธรรม์ อีกหนึ่งประเทศ และคาดว่าสิ้นปี 2545 จะมีเบี้ยประกันภัยคงอยู่ในประเทศเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมการประกันภัย โทรศัพท์ 0-2547-4572