ตามที่ได้เกิดอุบัติเหตุรถยนต์โดยสารไม่ประจำทาง หมายเลขทะเบียน 31-0315 กรุงเทพฯ เฉี่ยวชนต้นไม้เกาะกลางถนนสายเอเชีย หลักกิโลเมตรที่ 170 หมู่ 2 บ้านตึก ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท เมื่อเวลา 14.30 น. ของวันที่ 11 มีนาคม 2545 มีผู้เสียชีวิต 2 ราย เป็นคนไทย 1 รายและคนต่างชาติ 1 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งสิ้นจำนวน 24 ราย เป็นคนไทย 2 ราย คนต่างชาติ 22 ราย ตามที่ปรากฎเป็นข่าวนั้น นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช อธิบดีกรมการประกันภัย เปิดเผยว่า รถยนต์โดยสารไม่ประจำทางคันดังกล่าวได้ทำประกันภัยรถตาม พ.ร.บ. และประกันภัยประเภท 2 ไว้กับบริษัท สินมั่นคง ประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมีความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกในวงเงิน 250,000 บาทต่อคนและความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครองผู้ขับขี่และผู้โดยสารที่เสียชีวิต ทุพพลภาพถาวร ในวงเงิน 50,000 บาทต่อคน กรมการประกันภัยได้ประสานงานให้บริษัทเร่งจ่ายค่าเสียหายตามความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย ดั่งเช่นที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อรักษาภาพพจน์ของการประกันภัยและภาพพจน์ของประเทศ เนื่องจากผู้ประสบภัยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และปีนี้เป็นปีที่รัฐบาลให้การส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ ซึ่งผู้ประสบภัยทุกคนจะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย ดังนี้ 1. ผู้ประสบภัยที่เสียชีวิต ทั้ง 2 ราย จะได้รับค่าสินไหมทดแทนจาก บริษัท สินมั่นคง ประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดย ผู้ขับขี่ที่เสียชีวิต จะได้รับค่าสินไหมทดแทนจำนวน 65,000 บาท จากการประกันภัยรถตาม พ.ร.บ. จำนวน 15,000 บาท จากการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล จำนวน 50,000 บาท ส่วนผู้เสียชีวิตที่เป็นผู้โดยสารนั้นจะได้รับค่าสินไหมทดแทนจำนวน 380,000 บาท จากการประกันภัยรถตาม พ.ร.บ. จำนวน 80,000 บาท การประกันภัยประเภท 2 ในส่วนความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก จำนวน 250,000 บาท และจากการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลอีกเป็นจำนวน 50,000 บาท 2. ผู้ประสบภัยที่ได้รับบาดเจ็บ จะได้รับค่ารักษาพยาบาลตามที่เกิดขึ้นจริงรายละไม่เกิน 300,000 บาท โดยได้รับค่ารักษาพยาบาลจากประกันภัยตาม พ.ร.บ. รายละไม่เกิน 50,000 บาท และประกันภัยประเภท 2 ในส่วนความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอีกไม่เกิน 250,000 บาท นางสาวพจนีย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า หากผู้ประสบภัยหรือทายาทมีปัญหาในเรื่อง การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน โปรดสอบถามได้ที่ กรมการประกันภัย โทร. 0-2547-4524 หรือสำนักงานประกันภัยจังหวัดชัยนาท โทร. 0-5641-3027