กรมการประกันภัย จัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการกำกับ และตรวจสอบธุรกิจประกันภัย เสริมประสิทธิภาพการให้บริการและการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย ควบคู่กับระบบการกำกับ/ตรวจสอบที่ดี นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช อธิบดีกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมการประกันภัยเล็งเห็น ถึง ความสำคัญของการเสริมสร้างความรู้ และการพัฒนาเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการกำกับ และการตรวจสอบธุรกิจประกันภัย ให้มีศักยภาพที่พร้อมในการปฏิบัติงานด้านการกำกับและการตรวจสอบ จึงได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรในการกำกับและตรวจสอบธุรกิจประกันภัยขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบไรบการพัฒนาและส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อธิบดีกรมการประกันภัย กล่าวต่ออีกว่า การตรวจสอบกิจการประกันภัยนั้น มีความแตกต่างจากการตรวจสอบบัญชีธุรกิจทั่วไป โดยการตรวจสอบกิจการประกันภัยมีความหมายรวมถึงการตรวจสอบฐานะที่แท้จริงของทรัพย์สินและหนี้สิน ตลอดจนผลการประกอบธุรกิจทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้ความจริง ความถูกต้องในการประกอบธุรกิจของบริษัทประกันภัย ซึ่งการตรวจสอบเน้นหนักในการตรวจสอบระบบการบริหารงานของบริษัท พฤติกรรมของบริษัทในการปฏิบัติต่อผู้เอาประกันภัยเพื่อคุ้มครองและรักษาประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย และผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย การส่งเสริมและพัฒนาให้ธุรกิจประกันภัยเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง สามารถทำหน้าที่เป็นสถาบันรับเสี่ยงภัยและระดมเงินออมได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีศักยภาพที่พร้อมจะแข่งขันได้อย่างทัดเทียมกับนานาประเทศนั้น นอกจากการมีระบบการกำกับ การตรวจสอบที่ดีแล้ว กรมการประกันภัยยังต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านกำกับและตรวจสอบธุรกิจประกันภัยควบคู่กันด้วย อธิบดีกรมการประกันภัย กล่าวและว่า การตรวจสอบมีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อวัดความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัยให้ดำเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยได้เต็มจำนวน และเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้บริษัทประกันภัย พัฒนาก้าวหน้าขึ้นไปตามลำดับ เป็นที่เชื่อถือของประชาชนและเป็นสถาบันการเงินที่มั่นคง สามารถทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมดีขึ้น ทัดเทียมกับสถาบันการเงินประเภทอื่น ๆ สำหรับการจัดอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรในการกำกับ และตรวจสอบธุรกิจประกันภัย มีระยะเวลาดำเนินการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2545