นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช อธิบดีกรมการประกันภัย เปิดเผยว่า กรมการประกันภัย ได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงประกาศนายทะเบียน เรื่อง การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์และหนี้สินของบริษัทประกันชีวิต และประกาศนายทะเบียน เรื่อง การประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อให้เป็นเกณฑ์การประเมินราคาที่สามารถสะท้อนภาพฐานะการเงินที่เป็นจริงของบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัยได้อย่างถูกต้องและชัดเจนยิ่งขึ้น ตามหลัก Liquidation Basis ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลธรุกิจประกันภัยยึดเป็นสากล สาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลง 1. เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การประเมินราคาทรัพย์สินบางประเภทที่บริษัทสามารถลงทุนได้ตามกฎหมาย แต่ประกาศฯ ฉบับเก่ามิได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินราคาไว้ เช่น ตั๋วเงินคลัง เงินลงทุนให้เช่าซื้อรถ เงินลงทุนให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง เป็นต้น 2. ปรับปรุงการประเมินราคาทรัพย์สิน โดยใช้หลักการประเมินราคาทรัพย์สินตามราคาตลาดหรือตามมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งสะท้อนกระแสเงินสดที่จะได้จากทรัพย์สินนั้นสำหรับใช้ในการชำระภาระหนี้สินที่บริษัทประกันภัยมีอยู่ อันเป็นประโยชน์ในการวัดความสามารถของบริษัทในการชำระภาระหนี้สินที่มีต่อผู้เอาประกันภัยและประชาชน เช่น การประเมินราคาพันธบัตรและหุ้นกู้ ด้วยราคาที่มีตามรายงานของศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย การประเมินราคาหน่วยลงทุนด้วยมูลค่าราคาทรัพย์สินอื่น ๆ อาทิ ตั๋วเงิน หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ หน่วยลงทุน เงินให้กู้ยืม และอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น 3. ปรับปรุงแก้ไขถ้อยคำในส่วนของการประเมินราคาหนี้สิน เพื่อให้มีใจความกระชับเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น โดยยังคงหลักเกณฑ์ไว้เช่นเดิม