ฯพณฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร ประธานในพิธี พร้อมด้วยนางสาวพจนีย์ ธนวรานิช อธิบดีกรมการประกันภัย นางบุษรา อึ้งภากรณ์ รองอธิบดีกรมการประกันภัย และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท คุ้มเกล้าประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบค่าสินไหมทดแทนจำนวนทั้งสิ้น 7,700,000 บาท ให้แก่ทายาทผู้ประสบภัยจากรถของนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุรถพ่วงชนรถทัศนศึกษาของนักเรียนโรงเรียนสมุทรพิทยาคม จังหวัดสมุทรปราการ จนเป็นเหตุให้นักเรียนเสียชีวิตจำนวน 13 ราย