ตามที่ได้เกิดเหตุระเบิดคลังแสงของกรมสรรพาวุธทหารบก ที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2545 หลังเกิดระเบิดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2544 นั้น นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช อธิบดีกรมการประกันภัยเปิดเผยว่า ได้สั่งการเจ้าหน้าที่ติดตามข่าวอย่างใกล้ชิด และคลังแสงของกรมสรรพาวุธทหารบกดังกล่าวไม่มีการทำประกันภัยเนื่องจากเป็นสถานที่ของทางราชการ อย่างไรก็ตามประชาชนที่มีการทำประกันภัยไว้หากได้รับความเสียหายจากการระเบิดก็จะได้รับความคุ้มครองในกรณีดังต่อไปนี้ 1. ในส่วนที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ประชาชนที่ทำประกันอัคคีภัยตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2543 เป็นต้นมา จะได้รับความคุ้มครองความเสียหายจากภัยระเบิดที่เกิดขึ้น สำหรับโรงงานที่ทำประกันอัคคีภัยโดยซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมภัยระเบิดหรือซื้อกรมธรรม์ประกันภัยเสี่ยงภัยทุกชนิด ซึ่งหากกรมธรรม์ดังกล่าวเป็นแบบไม่ระบุภัยเพิ่มเติม หรือแบบระบุภัยเพิ่มเติมสำหรับภัยระเบิด ผู้เอาประกันภัยก็จะได้รับชดใช้ความเสียหายเช่นกัน ส่วนรถยนต์ที่ทำประกันภัยประเภท 1 หรือประเภท 2 ถ้าการระเบิดก่อให้เกิดไฟไหม้และรถยนต์ได้รับความเสียหาย ผู้เอาประกันภัยก็จะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ดังกล่าวด้วย 2. ในส่วนของชีวิตและร่างกาย ประชาชนที่เสียชีวิตและได้ทำประกันชีวิตไว้ ก็จะได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจำนวนเงินที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตนั้น และสำหรับผู้ซื้อประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและประกันสุขภาพไว้ ก็สามารถเข้ารับการรักษาและเรียกร้องความเสียหายได้จากบริษัทตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ดังกล่าว สำหรับการระเบิดในครั้งที่ผ่านมา บริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัยต้องชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นรวมทั้งสิ้นประมาณ 28 ล้านบาท ส่วนการระเบิดในครั้งนี้ทราบว่าไม่มีผู้เสียชีวิต มีแต่เพียงผู้บาดเจ็บ ดังนั้น ขอให้ผู้ประสบภัยรีบตรวจสอบว่ามีการทำประกันภัยดังกล่าวข้างต้นไว้หรือไม่ หากผู้ใดทำประกันภัยไว้ ขอให้ติดต่อรับค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทที่ตนไปทำประกันภัยไว้ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หากมีปัญหาในเรื่องการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับการประกันภัย โปรดสอบถามได้ที่ กรมการประกันภัย โทร. 0-2547-4591-2 หรือสำนักงานประกันภัยจังหวัดนครราชสีมา โทร. 0-4421-3701-3