กรมการประกันภัย พร้อมผู้บริหารระดับสูง บริษัทคุ้มเกล้าประกันภัย จำกัด บริษัท ทีพีไอ ประกันชีวิต ร่วมมอบเงินสินไหมทดแทนแก่ทายาทผู้ประสบภัยจากรถ กรณีรถพ่วงชนรถทัศนศึกษาของนักเรียนโรงเรียนสมุทรพิทยาคม จำนวนทั้งสิ้น 7,700,000 บาท ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ประธานในพิธีพร้อมด้วย นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช อธิบดีกรมการประกันภัย นายอนันต์ วงศ์เชษฐ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คุ้มเกล้าประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ ดร.ชวิน เอี่ยมโสภณา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีไอ ประกันชีวิต จำกัด มอบค่าสินไหมทดแทนแก่ทายาทของนักเรียนโรงเรียนสมุทรพิทยาคม จังหวัดสมุทรปราการ โดยตัวแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสมุทรปราการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรพิทยาคม ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมการประกันภัย ได้ดำเนินการให้มีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ทายาทของผู้เสียชีวิตและค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้บาดเจ็บ โดยรวดเร็วและเป็นธรรม เป็นกรณีพิเศษ ซึ่งผู้เสียชีวิตได้รับค่าสินไหมทดแทนรายละ 600,000 บาท จำนวน 12 ราย โดยเป็นค่าสินไหมทดแทนจากประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 จำนวน 160,000 บาทต่อราย และประกันภัยประเภท 3 จำนวน 340,000 บาทต่อราย จากบริษัทคุ้มเกล้า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และจากการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลไว้กับบริษัท ทีพีไอ จำกัด อีกรายละ 100,000 บาท ส่วนผู้เสียชีวิตอีก 1 ราย ที่ไม่ได้ทำประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล จะได้รับค่าสินไหมทดแทนจำนวน 500,000 บาท รวมเป็นเงินที่บริษัทต้องจ่ายสำหรับผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 13 ราย เป็นจำนวนเงิน 7,700,000 บาท สำหรับผู้บาดเจ็บบริษัทจะรับผิดชอบตามค่าเสียหายที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินวงเงินที่รับผิดชอบรวมทั้งสิ้น คือ ไม่เกินรายละ 610,000 บาท โดยแยกเป็นจากประกันภัยตาม พ.ร.บ. จำนวน 100,000 บาทต่อราย และประกันภัยประเภท 3 จำนวน 500,000 บาทต่อราย และจากประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลรายละ 10,000 บาท อนึ่ง รถที่ประสบอุบัติเหตุในครั้งนี้ ได้มีการทำประกันภัยไว้กับบริษัทต่าง ๆ คือ รถบัสโดยสาร ได้ทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ไว้กับบริษัท ลิเบอร์ตี้ประกันภัย จำกัด รถยนต์ลากจูงและรถพ่วง ได้ทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และประกันภัยประเภท 3 ไว้กับบริษัท คุ้มเกล้าประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมีการคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกไว้กรมธรรม์ละ 250,000 บาท และไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อครั้ง และคุ้มครองทรัพย์สินบุคคลภายนอกไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อครั้ง รวมทั้งการทำประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กลุ่ม) ไว้กับบริษัท ทีพีไอ ประกันชีวิต จำกัด โดยคุ้มครองการเสียชีวิตรายละ 100,000 บาท และบาดเจ็บไม่เกินรายละ 10,000 บาท ไว้ด้วย