นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช อธิบดีกรมการประกันภัย เป็นประธานเปิดการสัมมนาร่างแบบงบการเงินของธุรกิจประกันภัยให้กับเจ้าหน้าที่บริษัทประกันภัยและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจ เกี่ยวกับแบบงบการเงินที่บริษัทประกันภัยต้องจัดทำเพื่อนำส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมทะเบียนการค้า กรมสรรพากร โดยการจัดทำแบบงบการเงินดังกล่าว มีนางปราณี ภาษีผล รองอธิบดีกรมการประกันภัยเป็นประธานคณะทำงาน