กรมการประกันภัย ได้ประกาศอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ ดำเนินธุรกิจ เป็นนายหน้าประกันภัยได้ ชี้ เป็นผลดีต่อธุรกิจประกันภัยที่ต้องการขยายฐานธุรกิจ ให้มีช่องทางครอบคลุมมากขึ้น และสร้างความเชื่อมั่นให้กับระบบประกันภัย นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช อธิบดีกรมการประกันภัย เปิดเผยว่า กรมการประกันภัย ได้ออกประกาศนายทะเบียน เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตให้นิติบุคคล ประเภทธนาคารพาณิชย์เป็นนายหน้าประกันภัย ดำเนินธุรกิจเป็นนายหน้าประกันชีวิตได้ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2545 เป็นต้นไป การดำเนินการดังกล่าวจะเป็นผลดีต่อธุรกิจ ประกันภัยในการขยายฐานของธุรกิจ สร้างความเชื่อมั่นให้กับระบบประกันภัย และเพิ่ม ช่องทางการขายที่มีประสิทธิภาพให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันยังเป็นการอำนวย ความสะดวกให้กับประชาชนผู้เอาประกันภัย สำหรับธนาคารที่จะเปิดให้บริการนั้น ขึ้นอยู่กับความพร้อมของธนาคารพาณิชย์ แต่ละแห่ง โดยในเบื้องต้น ธนาคารพาณิชย์ที่ประสงค์จะดำเนินธุรกิจนายหน้าประกันภัยได้ ต้องขอเพิ่มวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต และนายหน้าประกันวินาศภัย ต่อกรมทะเบียนการค้า ขณะเดียวกันก็ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัยตาม หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในประกาศนายทะเบียน สาขาของธนาคารพาณิชย์ ที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้า หรือ ชี้ช่องการทำประกันภัย ต้องมีเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ทำการแทน สาขาละไม่น้อยกว่า 1 คน ทั้งนี้ธนาคาร แต่ละแห่งต้องมีนายหน้าประกันภัยรวมกันไม่น้อยกว่า 3 คน และเน้นเป็นนายหน้าชี้ช่องให้ เฉพาะลูกค้าของธนาคารเท่านั้น อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ของธนาคาร และสถาบันการเงิน ที่ทำหน้าที่นายหน้าจะต้องผ่านการสอบรับใบอนุญาต ตามขั้นตอนที่นายทะเบียนประกันภัย กำหนด อธิบดีกรมการประกันภัย กล่าวในที่สุด