คปภ. เป็นเจ้าภาพจัดการอบรม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การตรวจสอบ ณ ที่ทำการธุรกิจ และการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษัทประกันภัย”