คณะนักศึกษามหาลัยราชภัฏนครสวรรค์้ เข้าศึกษาดูงาน ด้านกฏหมาย ณ สำนักงาน คปภ.