ัคณะนักศึกษา ในระดับชั้นปริญญาโท สาขาวิชากฏหมายการค้าระหว่างประเทศ ในการเยี่ยมชมสำนักงาน คปภ. เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555