แถลงข่าว คปภ.และภาคธุรกิจประกันภัยช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย