ประกาศ สำนักงาน คปภ. เรื่อง ทะเบียนรายชื่อผู้ชำนาญการ (บุคคลภายนอก) เพื่อทำหน้าที่ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย ตามระเบียบสำนักงาน คปภ. ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย พ.ศ. 2559

< >
วันที่เผยแพร่: 
15 November 2565

 

          สำนักงาน คปภ. ได้รับสมัครบุคคลภายนอกเข้ารับการอบรมหลักสูตรสำหรับผู้ประสงค์จะสมัครขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ชำนาญการ (บุคคลภายนอก) เพื่อทำหน้าที่ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย พ.ศ. 2559 และคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและได้รับคะแนนสูงสุดใน 80 ลำดับแรก เมื่อนำคะแนนทดสอบและสอบสัมภาษณ์มารวมกัน เพื่อขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ชำนาญการเพื่อทำหน้าที่ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัยแทนทะเบียนรายชื่อเดิม จึงประกาศทะเบียนรายชื่อผู้ชำนาญการ (บุคคลภายนอก) เพื่อทำหน้าที่ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย จำนวน 80 ราย (เรียงลำดับตามตัวอักษร) ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

หมวดหมู่ข่าว: