ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร (Super วปส.) รุ่นที่ 2