ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อรับทุนการศึกษาสำหรับบุคคลภายนอก ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ประจำปี 2565