คำสั่งกระทรวงการคลัง เรื่องเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และคำสั่งแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีให้บริษัท บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)