คำสั่งกระทรวงการคลัง เรื่องเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และคำสั่งแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีให้บริษัท บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)