ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงคำแหน่งผู้บริหารกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย