ประกาศ สนง. คปภ. แนวปฏิบัติในการจ่ายค่ารักษาพยาบาล