รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานกลุ่มคุ้มครองสิทธิประโยชน์ และกลุ่มบริการและสื่อสารข้อมูลประกันภัย 8 อัตรา