โครงการสนับสนุนทุนวิจัยหรือนวัตกรรม ให้นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือนักวิชาการอิสระหรือบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ