ประกาศสำนักงาน คปภ. เรื่อง การประกวดผลงานนักเรียนตามโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี พ.ศ. 2564