คำสั่งนายทะเบียนที่ 63/2563 เรื่อง ให้บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน) ถอดถอนกรรมการของบริษัท ออกจากตำแหน่ง