รับสมัครเข้าร่วมการสัมมนา “โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายแม่บทด้านการประกันภัย (กลุ่มที่ ๑) และการปฏิบัติตามประกาศที่เกี่ยวข้องกับการชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนของบริษัทประกันภัย”

< >
วันที่เผยแพร่: 
11 December 2562

สำนักงาน คปภ. รับสมัครตัวแทน / นายหน้า และผู้ประเมินวินาศภัย ที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนา “โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายแม่บทด้านการประกันภัย (กลุ่มที่ ๑)  และการปฏิบัติตามประกาศที่เกี่ยวข้องกับการชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนของบริษัทประกันภัย” ใน วันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง แกรนด์บอลรูม ชั้น ๓ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดย รับสมัครตัวแทนประกันภัย นายหน้าประกันภัย และผู้ประเมินวินาศภัย รวมทั้งสิ้น จำนวน 20 ท่าน

 

ไฟล์ต่างๆ: