รายชื่อผู้ผ่านการสัมมนา "Health Insurance Reformation and RegTech Risingฯ งานสัปดาห์ประกันภัย วันที่ 27 กันยายน 2562