รายชื่อผู้ได้รับทุนสำหรับบุคคลภายนอก ระดับปริญญาโทหรือเอก ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ประจำปี 2562