รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมส่งเสริมให้ความรู้ด้านการประกันภัยแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในหัวข้อ"ประกันภัยถูกทาง สร้างเกราะให้ SME"