ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม โครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านการประกันภัยแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในหัวข้อ "ประกันภัยถูกทาง สร้างเกราะให้ SME"

< >
วันที่เผยแพร่: 
27 June 2562
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม  โครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านการประกันภัยแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในหัวข้อ " ประกันภัยถูกทาง สร้างเกราะให้ SME "
ในวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม  2562  ณ  ห้องอู่ทอง  ชั้น3 โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา