เอกสารประกอบการประชุมร่วมระหว่างผู้บริหารสำนักงาน คปภ. กับประธานคณะกรรมการตรวจสอบอิสระ และกรรมการอิสระบริษัทประกันภัย วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 ณ ห้อง บอลรูม โรงแรมสวิส โซเทล เลอคองคอร์ด กรุงเทพฯ