ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนา “โครงการทำความเข้าใจหลักการของร่างกฎหมายแม่บทด้านการประกันภัย (กลุ่มที่ 1) ที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ”

< >
วันที่เผยแพร่: 
05 March 2562

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนา

“โครงการทำความเข้าใจหลักการของร่างกฎหมายแม่บทด้านการประกันภัย (กลุ่มที่ 1)

ที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ”

ในวันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้อง เลอคองคอร์ด บอลรูม ชั้น ๒ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพมหานคร

 

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จะมีการจัดการสัมมนา “โครงการทำความเข้าใจหลักการของร่างกฎหมายแม่บทด้านการประกันภัย (กลุ่มที่ 1) ที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ” ในวันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง เลอคองคอร์ด บอลรูม ชั้น ๒ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เพื่อให้บุคลากรในธุรกิจประกันภัย ซึ่งประกอบด้วย บริษัทประกันภัย ตัวแทนประกันภัย นายหน้าประกันภัย ผู้ประเมินวินาศภัย ผู้ที่เกี่ยวข้อง พนักงานสำนักงาน คปภ. และประชาชนทั่วไป ได้รับรู้และรับทราบหลักการของบทบัญญัติกฎหมายแม่บทด้านการประกันภัย (กลุ่มที่ 1) ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้ เมื่อกฎหมายดังกล่าวมีผลใช้บังคับ

 

ในการสัมมนาดังกล่าว เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถสมัครเข้าร่วมการสัมมนาได้เป็นจำนวน ๒๐ ท่าน โดยผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและกำหนดการสัมมนาได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

 

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่สนใจส่งใบสมัครทาง e-mail ถึงนางสาวตวงทิพา โพธิสุนทร E-Mail : tuangtipb@oic.or.th และนางสาวณัฐฐิณี นันตาสาย E-Mail : nuttineen@oic.or.thหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. ๐-๒๕๑๕-๓๙๙๙ ต่อ ๗๓๐๔, ๗๒๐๒ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ หรือจนกว่าจะมีผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนด

 

สำนักงาน คปภ. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการสัมมนาทางเวปไซต์ทางสำนักงานในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒

 

ไฟล์ต่างๆ: