ประกาศสำนักงาน คปภ. เรื่อง การประกวดผลงานนักเรียนตามโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2562