สำนักงาน คปภ. จัดการสัมมนา เรื่อง“การนำองค์กรเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล : การรับมือกับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรักษาความปลอดภัยด้านไซเบอร์”

< >
วันที่เผยแพร่: 
24 July 2561

ตามที่สำนักงาน คปภ. ได้ส่งหนังสือเรียนเชิญกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการสาขา กรรมการและ/หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง“การนำองค์กรเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล : การรับมือกับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรักษาความปลอดภัยด้านไซเบอร์” ในวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ ห้อง เลอ คองคอร์ด บอลรูม โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ  ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว ได้ที่ แบบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนาด้านล่าง

 

ไฟล์ต่างๆ: